Chính sách hoàn tiền dịch vụ

Chính sách hoàn tiền dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ hoàn tiền Chỉ những dịch vụ dưới đây mới có thể yêu cầu hoàn tiền: ♦ Tất cả gói sản phẩm phần mềm Online. ♦ Tất cả gói sản phẩm phần mềm Offline. Chính sách hoàn tiền Thời gian gửi yêu cầu hoàn tiền phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán dịch vụ (ngày kích hoạt sử dụng dịch vụ). ♦ Không hoàn tiền cho các dịch vụ bị hủy do vi phạm [...]